Shishi AS Uzvedības un ētikas kodekss

Ievads

Shishi AS ir Norvēģijas un Igaunijas kopuzņēmums, kas dibināts 1998. gadā, un tā galvenais birojs atrodas Tallinā, Igaunijā. Uzņēmuma pamatdarbība ir dekoratīvu priekšmetu, piemēram, keramikas, vāzu, sveču, svečturu, sezonālo dekorāciju, mākslīgo ziedu un augu, imports, eksports un vairumtirdzniecība. Shishi AS ir izstrādājis šo Uzvedības un ētikas kodeksu, jo mēs vēlamies veicināt augstu standartu ievērošanu mūsu darbībā, un mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki, partneri un piegādātāji rīkosies līdzīgi, nodrošinot atbilstību integritātes un ētikas normām. Mūsu uzņēmuma veiksme ir smaga darba, radošuma un inovāciju rezultāts, mēs sagaidām, ka ikviens mūsu darbinieks, partneris un piegādātājs aizsargās Shishi intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā komercnoslēpumus un citu konfidenciālu vai aizsargātu informāciju.

Principi un ētika

Tiesību akti Shishi AS vienmēr rīkojas atbilstoši piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

Interešu konflikts Ikvienam no mums jārīkojas ētiski un jāizvairās no situācijām, kurās mūsu personīgās intereses nokļūst pretrunā ar Shishi AS interesēm, vai situācijām, kurās nav iespējams rīkoties atbilstoši Shishi AS interesēm. Integritāte ir un tai arī turpmāk jābūt ikvienu mūsu darījumu attiecību pamatā.

Konfidencialitāte

 • Darbiniekiem jāievēro visas publiski nepieejamās informācijas, ko tiem uzticējis Shishi AS, partneri, klienti un piegādātāji, konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas atklāšana ir atļauta vai likumīga.
 • Darbiniekiem jāaizsargā konfidenciālas un citas aizsargātas informācijas, ko tiem uzticējis Shishi AS, partneri, klienti un piegādātāji, konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas atklāšana ir atļauta vai likumīga.
 • Personas, kas izmanto vai kurām ir pieeja šādai informācijai, tajā skaitā kolēģu personīgajai informācijai, ir atbildīgi par tās drošību un izmantošanu tikai atbilstoši tiesiskiem un pienācīgi pamatotiem iemesliem.

Korupcija

Shishi AS uzskata korupciju par nepieņemamu, nedod kukuļus un nepieņem tos, kā arī nemudina un nepieļauj, ka kukuļus tā vārdā dod vai saņem jebkura cita persona. Darbiniekiem un partneriem ir aizliegts mēģināt kontrolēt citu personu lēmumus, izmantojot neatbilstošu ietekmi, vai ļaut ietekmēt sevi, saņemot kukuļus. Korupcija un kukuļošana apdraud veiksmīgas darījuma attiecības un bojā mūsu reputāciju un uzticamību.

Diskriminācija Shishi AS ciena kultūras, etniskās, seksuālās un reliģiskās atšķirības un nepieļauj jebkāda veida diskrimināciju, iebiedēšanu un uzmākšanos.

Konkurence Shishi AS ciena savus konkurentus un atbalsta brīvu un godīgu konkurenci.

Vide

 • Shishi AS ciena vidi un ikdienu cenšas veicināt drošu, veselīgu un tīru darba vidi.
 • Ikvienam Shishi AS darbiniekam savu darba pienākumu un ietekmes ietvaros jāveicina vides aizsardzība.
 • Shishi AS strādā ar piegādātājiem, lai samazinātu atkritumus, pievērš lielu uzmanību iepakojumam un pastāvīgi cenšas rast videi labvēlīgākas alternatīvas, izmantojot mazāk plastmasas, mazāk iepakojuma, izmantojot atkārtoti pārstrādājamus un bioloģiski noārdāmus materiālus, ja tas ir iespējams, ņemot vērā produkta drošības aspektus.

 

 

 

 

Piegādes ķēdes noteikumu prasības

 

Shishi AS strādā ar piegādātājiem Ķīnā, Indijā, Filipīnās, Vjetnamā, Indonēzijā, Taizemē, Eiropā un ASV.

 

Shishi AS sadarbojas ar vidēja izmēra lieliski pārvaldītām rūpnīcām, kas nodarbojas ar masu produkcijas ražošanu un kurās pieejamas atbilstošas iekārtas un tehnoloģijas, kā arī ar nelielām rūpnīcām/ražotnēm ar šaurāku specializāciju, kas koncentrējas uz materiāliem, produktiem, rokdarbiem un ar rokām veidotiem produktiem. Šādi ražotāji bieži ražo rokdarbus un ar rokām veidotus produktus un tiem ir zināšanas un prasmes, kas jāatbalsta un jārūpējas par to saglabāšanu arī turpmāk.

Dažas no šīm rūpnīcām/ražotnēm nodrošina darbu ciematos, kur darbinieki var strādāt mājās, tādējādi nodrošinot darbu tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ nevar pārvietoties, kam jāatrodas mājās bērnu dēļ vai citu iemeslu dēļ, un kas tādējādi var nopelnīt papildu līdzekļus. Šāds darbs ir nozīmīgs sabiedrībai retāk apdzīvotos un lauku reģionos.

 

Shishi AS sagatavoja šo uzvedības kodeksu, lai norādītu, kādu rīcību mēs sagaidām no saviem piegādātājiem un sadarbības partneriem.


Cieņa un darba tiesiskās attiecības

 • Shishi AS sagaida, ka piegādātājs ievēro visus nacionālos tiesību aktus, kas regulē darba tiesiskās attiecības un nodarbinātību, tajā skaitā, bet ne tikai minimālo atalgojumu, maksimālo darba stundu skaitu, atpūtas dienas, kompensācijas, biedrošanās brīvību un tiesības noslēgt koplīgumu.
 • Darbinieku minimālajam vecumam jāatbilst vecumam, kas noteikts nacionālajos tiesību aktos.
 • Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst tikt nodarbinātas darbā, kas ir bīstams to veselībai vai ir nedrošs, vai apdraud personu morālo stāvokli, ieskaitot nakts darbu.
 • Aizliegts nodarbināt piespiedu darbā vai piespiedu darbā ieslodzījuma vietās.
 • Piegādātājiem aizliegts pieļaut jebkāda veida diskrimināciju un uzmākšanos, kas balstīta uz personas etnisko izcelsmi, reliģiju, vecumu, invaliditāti, dzimumu, ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju, piederību arodbiedrībām vai politisko piederību

.

Tiesību akti

Shishi AS ievēro integritātes un ētikas principus visos savas darbības aspektos, un sagaida, ka piegādātājs ievēro visus tiesību aktus, kas regulē korupcijas, kukuļošanas, aizliegtas biznesa prakses un izspiešanas novēršanu piegādātāja darbības valstī.

 

Veselība, drošība un vide

 • Shishi AS sagaida, ka piegādātājs ievēro visus nacionālos likumus, noteikumus un standartus, kas saistīti ar piegādātāja darbinieku veselību, darba vidi un drošību, un visos savas darbības aspektos nodrošina darbiniekiem drošu un veselīgu darba vietu.
 • Shishi AS sagaida, ka vides aizsardzība ir piegādātāja prioritāte visos tā darbības aspektos.