Shishi AS-i tegevusjuhend/eetikajuhend

Sissejuhatus

Shishi AS on Tallinnas asuv 1998. aastal asutatud Norra-Eesti ühisettevõte, mille põhitegevusalad on dekoratiivtoodete, näiteks keraamika, vaaside, küünalde, küünlajalgade, hooajakaunistuste, kunstlillede ja -taimede import ja eksport ning hulgimüük. Shishi AS koostas käesoleva tegevusjuhendi/eetikajuhendi, kuna soovime oma äritegevuses järgida kõrgeid standardeid ja ootame oma töötajatelt, partneritelt ja tarnijatelt sama ausat ja eetilist tegutsemist. Oleme saavutanud edu tänu raskele tööle, loovusele ja uuenduslikkusele ning eeldame, et kõik meie töötajad, partnerid ja tarnijad kaitsevad Shishi intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas ärisaladust ja muud konfidentsiaalset või ärisaladuse alla kuuluvat teavet.

Põhimõtted ja eetika

Õigusnormid

Shishi AS tegutseb kooskõlas kõikide kehtivate õigusnormidega.

Huvide konflikt

Me kõik peame tegutsema eetiliselt ja vältima olukordi, kus isiklikud huvid satuvad Shishi AS-i huvidega vastuollu või kus me ei saa tegutseda Shishi AS-i huvides. Meie ärisuhted põhinevad ja peavad ka edaspidi põhinema aususel.

Konfidentsiaalsus

 • Töötajad hoiavad saladuses kogu Shishi AS-ilt, tema partneritelt, klientidelt ja tarnijatelt saadud mitteavaliku teabe, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamiseks on antud luba või seaduslik volitus.
 • Töötajad kaitsevad Shishi AS-ilt, tema partneritelt, klientidelt ja tarnijatelt saadud konfidentsiaalset ja ärisaladuse alla kuuluvat teavet, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamiseks on antud luba või seaduslik volitus.
 • Need, kes kasutavad sellist teavet või kellel on juurdepääs sellisele teabele, sealhulgas kaastöötajate isikuandmetele, vastutavad teabe kaitsmise eest ja kasutavad seda ainult õiguspärasel ja asjakohasel eesmärgil.

Korruptsioon

Shishi AS ei soosi korruptsiooni ning ei anna ega võta altkäemaksu ega kalluta ühtegi isikut enda nimel altkäemaksu andma või võtma ega luba neil seda teha. Töötajad ja partnerid ei tohi üritada kontrollida isikute otsuseid neid ebakohaselt mõjutades ega lase ennast altkäemaksu abil mõjutada. Korruptsioon ja altkäemaks ohustavad häid äritavasid ning kahjustavad meie mainet ja usaldusväärsust.

Diskrimineerimine

Shishi AS austab kultuurilist, rahvuslikku, seksuaalset ja usulist mitmekesisust ning ei aktsepteeri mis tahes vormis diskrimineerimist, kiusamist ja ahistamist.

Konkurents

Shishi AS austab oma konkurente ning toetab vaba ja õiglast konkurentsi.

Keskkond

 • Shishi AS hoiab keskkonda ning teeb igapäevaselt jõupingutusi, et tagada ohutu, turvaline, tervislik ja puhas töökeskkond.
 • Kõik Shishi AS-i töötajad saavad ja peaksid aitama oma vastutusalas ja mõjuvaldkonnas kaasa keskkonna kaitsmisele.
 • Shishi AS teeb koostööd tarnijatega, et vähendada jäätmeid, keskendudes eelkõige pakenditele, ning püüab pidevalt leida paremaid võimalusi keskkonna kaitsmiseks, kasutades vähem plasti ja pakendeid ning rohkem ringlussevõetavaid ja biolagunevaid materjale, kui see on tooteohutust silmas pidades võimalik.

Tarneahelale esitatavad nõuded

Shishi AS teeb koostööd Hiina, India, Filipiinide, Vietnami, Indoneesia, Tai, Euroopa ja USA tarnijatega.

Shishi AS teeb masstoodete tootmisel koostööd hästi korraldatud juhtimisega keskmise suurusega vabrikutega, millel on vajalikud vahendid, seadmed ja tehnoloogia, ning samuti teatud materjalidele ja käsitöötoodetele spetsialiseerunud väikeste vabrikute ja tootmisettevõtetega. Sellised tootjad saavad sageli valmistada tõelisi käsitöötooteid ning neil on teadmised ja oskused, mis on väärt toetust ja hoidmist ka tulevikus.

Mõned neist vabrikutest / tootmisettevõtetest annavad tööd külades, kus töötajad tegelevad väiketootmisega kodus, andes seega lisateenistuse võimaluse inimestele, kes ei saa mingil põhjusel reisida ja peavad jääma koju, kuna neil tuleb hoolitseda laste eest või muudel põhjustel. See töö on väikelinnade ja maapiirkondade kogukondadele oluline.

Shishi AS koostas käesoleva tegevusjuhendi, et selgitada, mida me ootame oma tarnijatelt ja äripartneritelt.

Inimväärikus ja töö

 • Shishi AS ootab oma tarnijatelt, et nad järgivad vähemalt kehtivaid kohalikke tööõigusnorme, mis hõlmavad sealhulgas, kuid mitte ainult, miinimumpalka, maksimaalset tööaega, puhkeaegu, hüvitamist, ühinemisvabadust, organiseerumisõigust ja kollektiivläbirääkimisi.
 • Töötajate miinimumvanus peab vastama siseriiklikus seaduses sätestatule.
 • Ükski alla 18-aastane töötaja ei tohi teha tööd, mis ohustab tema tervist, ohutust või moraali, sealhulgas töötada öises vahetuses.
 • Sunniviisiline töö, võlaorjus või vangide sunniviisiline töö on keelatud.
 • Tarnijad ei aktsepteeri mis tahes vormis diskrimineerimist ja ahistamist etnilise või usulise tausta, vanuse, puude, soo, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse, ametiühingusse kuulumise või poliitiliste eelistuste alusel.

Õigusnormid

Shishi AS toetab oma tegevuse kõikides aspektides ausust ja eetikat ning eeldab, et tema tarnijad järgivad kõiki nende tegevuskoha riigis korruptsiooni, altkäemaksu, keelatud äritavasid ja väljapressimist käsitlevaid kehtivaid õigusnorme.

Tervishoid, ohutus ja keskkond

 • Shishi AS eeldab, et tema tarnijad järgivad oma tegevuse kõikides olulistes aspektides kõiki tervishoidu, keskkonda ja töötajate ohutust käsitlevaid siseriiklikke õigusnorme ja standardeid, et tagada ohutu ja tervislik töökoht.
 • Shishi AS eeldab, et tema tarnijate tegevuse kõikides olulistes aspektides on prioriteediks keskkonnakaitse.