„Shishi AS“ elgesio ir etikos kodeksas

Įžanga

„Shishi AS“ –1998 metais Norvegų ir Estų Taline (Estijoje) įkurta bendroji įmonė, užsiimanti dekoratyvinių elementų: keramikos, vazų, žvakių, žvakidžių, sezoninių dekoracijų, dirbtinių gėlių ir augalų importu, eksportu ir didmenine prekyba. Mes, dirbantys „Shishi AS“, sukūrėme šį elgesio ir etikos kodeksą, nes norime akcentuoti aukštus standartus, kuriais vadovaujamės savo versle, todėl tikimės, kad ir mūsų darbuotojai, partneriai ir tiekėjai vadovausis tais pačiais sąžiningumo ir etikos principais. Mūsų sėkmę nulėmė sunkus darbas, kūrybingumas ir inovacijos, todėl tikimės, kad mūsų darbuotojai, partneriai ir tiekėjai gins „Shishi“ intelektinės nuosavybės teises, įskaitant verslo paslaptis ir kitą konfidencialią arba nuosavybės informaciją

Principai ir etika

Įstatymai ir kiti teisės aktai

Shishi AS“ vykdo veiklą vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais

Interesų konfliktas

Kiekvienas mūsų turime elgtis etiškai ir vengti situacijų, kuriose kiltų asmeninių ir „Shishi AS“ interesų konfliktas, arba tokių situacijų, kuriose negalėtume veikti gindami „Shishi AS“ interesus. Sąžiningumas yra ir turi išlikti visų mūsų verslo santykių pagrindu.

Konfidencialumas

 • Darbuotojai privalo užtikrinti ne viešos informacijos, kurią jiems patiki „Shishi AS“, partneriai, klientai ir tiekėjai, konfidencialumą, išskyrus tuos atvejus, kai atskleidimas yra įgaliotas arba teisiškai privalomas.
 • Darbuotojai turi saugoti konfidencialią ir nuosavybės informaciją, kurią jiems patiki „Shishi AS“, partneriai, klientai ir tiekėjai, išskyrus tuos atvejus, kai atskleidimas yra įgaliotas arba teisiškai privalomas.
 • Tie, kurie naudoja šią informaciją (įskaitant asmeninę bendradarbių informaciją) arba turi prie jos prieigą, yra atsakingi už jos saugumo užtikrinimą ir privalo ją naudoti tik teisėtai ir tinkamais tikslais.

Korupcija

„Shishi AS“ nepritaria korupcijai, todėl ji neduoda ir nepriima kyšių, neskatina kitų šalių ir neleidžia joms duoti arba priimti kyšių jų vardu. Darbuotojams ir partneriams draudžiama bandyti kontroliuoti asmens priimamus sprendimus naudojantis netinkama įtaka arba būti paveiktiems gavus kyšį. Korupcija ir kyšininkavimas yra grėsmė tinkamam verslo elgesiui ir kenkia mūsų reputacijai bei patikimumui.

Diskriminacija „Shishi AS“ gerbia kultūrinius, etninius, seksualinius ir religinius skirtumus, todėl netoleruoja bet kokios diskriminacijos, grasinimų ir priekabiavimo.

Konkurencija „Shishi AS“ gerbia savo konkurentus ir pritaria laisvai sąžiningai konkurencijai

Aplinka

 • „Shishi AS“ saugo aplinką ir kiekvieną dieną stengiasi užtikrinti ir suteikti saugią, sveiką ir švarią darbo aplinką.
 • Kiekvienas „Shishi AS“ darbuotojas, tiek kiek tai apima jo / jos pareigų sritis ir įtaka, turi prisidėti prie aplinkos apsaugos.
 • „Shishi AS“ bendradarbiauja su tiekėjais siekdama sumažinti pakuočių atliekų apimtis ir nuolat stengiasi ieškoti aplinkai palankesnių alternatyvų naudodama mažiau plastiko ir pakuočių, pritaikydama perdirbamas, biologiškai skaidomas medžiagas ir rūpindamasi produktų saugumu.

Reikalavimai tiekimo grandinės atstovams

„Shishi AS“ dirba su tiekėjais iš Kinijos, Indijos, Filipinų, Vietnamo, Indonezijos, Tailando, Europos ir JAV.

„Shishi AS“ dirba su vidutinio dydžio gerai organizuotomis bendrovėmis, užsiimančiomis masine gamyba ir turinčiomis įrankių, mašinų ir technologijų, taip pat mažomis gamyklomis / gamybos įmonėmis, kurių specializacija yra medžiagos, produkcija, amatai ir rankų darbo gaminiai. Labai dažnai tokie gamintojai geba pagaminti tikrų rankų darbo gaminių, turi žinių ir įgūdžių, kuriuos verta paremti ir pasirūpinti, kad jie išliktų ir ateityje.

Kai kurios iš šių gamyklų / gamybos įmonių sudaro sąlygas dirbti kaimuose, kuomet darbuotojai gali gaminti namuose ir taip padeda papildomai užsidirbti darbuotojams, kurie dėl kokių nors priežasčių negali keliauti, turi būti namuose dėl vaikų arba dėl kitų priežasčių. Šis darbas taip pat labai svarbus nedidelėms ir kaimo bendruomenėms.

„Shishi AS“ parengė šį elgesio ir etikos kodeksą, kad parodytų, ko tikisi iš savo tiekėjų ir verslo partnerių


Žmogaus orumas ir darbas

 • „Shishi AS“ tikisi, kad tiekėjai laikysis visų su darbu ir įdarbinimu susijusių galiojančių vietos įstatymų ir teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant minimaliu atlyginimu, maksimaliomis darbo valandomis, poilsio dienomis, kompensacijomis, laisve priklausyti asociacijoms, teise sudaryti kolektyvines sutartis.
 • Minimalus darbuotojų amžius nustatomas vadovaujantis galiojančiais vietos įstatymais
 • Jaunesni nei 18 metų asmenys negali atlikti darbų, kurie yra pavojingi jų sveikatai, saugumui arba moralei ir negali dirbti naktimis.
 • Darbas negali būti priverstinis arba nesavanoriškas darbas kalėjime.
 • Tiekėjai neturėtų toleruoti jokios diskriminacijos ir priekabiavimo dėl etninės kilmės, religijos, amžiaus, negalios, lyties, šeimyninės padėtie, seksualinės orientacijos, narystės sąjungoje arba politinių pažiūrų

 

Įstatymai ir kiti teisės aktai

„Shishi AS“ skatina sąžiningumą ir etiškumą visose savo veiklos sferose ir tikisi, kad tikėjai laikysis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl korupcijos, kyšininkavimo, draudžiamos verslo praktikos ir lupikavimo šalyje, kurioje vykdoma veikla.

Sveikata, saugumas ir aplinka

 • „Shishi AS“ tikisi, kad tiekėjai vadovausis visais galiojančiais vietos įstatymais, teisės aktais ir standartais, susijusiais su sveikata, aplinka ir darbuotojų sauga visose reikšmingose veiklos srityse, kad būtų užtikrinta saugi ir sveika darbo vieta.
 • „Shishi AS“ tikisi, kad aplinkos apsauga tiekėjams yra prioritetas visose reikšmingose jų veiklos srityse.